Contributie

Contributie 2023/2024

Zoals vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2023.

Bij inschrijving wordt eenmalig € 15,00 inschrijfgeld geheven.

De contributie voor het seizoen 2023 – 2024 bedraagt:

Leeftijdsgroep bondsbijdrage contributie
– Senioren (20 jr en ouder)     € 77,54 € 332,00
– Under 20     € 59,31 € 298,00
– Under 18, 16 en 14 (12 t/m 18 jr)     € 59,31 € 292,00
– Under 12  (jonger dan 12 jaar)     € 41,65 € 268,00
– Recreanten en jeugd zonder competitie     € 25,71 € 154,00
– Contributietoeslag extra training €   55,00
  (wanneer ingedeeld in een team dat vaker dan 1x per week traint)

Het contributiebedrag is inclusief de bondsbijdrage.

De contributie voor het alleen trainen bedraagt € 188,00.

Voor de leden tot en met 18 jaar is in de basisbijdrage ook rekening gehouden met de te ontvangen jeugdsportsubsidie.

Nieuwe leden
Ieder nieuw lid dient de volledige bondsbijdrage te voldoen, de basisbijdrage wordt naar rato verrekend. Indien een speler zich voor 1 januari heeft ingeschreven en aan alle voorwaarden heeft voldaan en nog niet de leeftijd heeft bereikt van 19 jaar wordt de jeugdsportsubsidie voor 100% verrekend met de contributie.

De contributie wordt in 3 termijnen (sept-nov-febr) geheven. Dit gebeurt middels een automatische incasso. U bent verplicht een machtiging tot automatische incasso af te geven.

Het seizoen loopt van 1 mei tot en met 30 april. Afmelden dient schriftelijk vóór 1 mei te gebeuren. Bij afmelding na 30 april blijf je het daaropvolgende seizoen contributie plichtig.

Ieder lid is voor het gehele seizoen contributie verschuldigd. Dat de contributie in termijnen wordt geïncasseerd betekent niet dat bij tussentijds opzeggen de latere termijnen niet meer hoeven te worden voldaan.

Blessure
Als je (langdurig) geblesseerd bent, is dat natuurlijk heel vervelend. Je bent echter gedurende je blessure wel gewoon contributie verschuldigd. Er is dus geen mogelijkheid om de incasso tussentijds stop te zetten. Als je langdurig geblesseerd bent is er wel de mogelijkheid om een gedeeltelijke restitutie van contributie aan te vragen.
Voorwaarden zijn:
– je bent minimaal een half jaar geblesseerd
– je dient je verzoek in bij de penningmeester aan het einde van het seizoen
Het bedrag dat je terugkrijgt bedraagt nooit meer dan 50% van de contributie. De bondscontributie ben je sowieso verschuldigd.

Aanvullende bepalingen zijn vastgelegd in het “huishoudelijk reglement EBBC”.