Huishoudelijk reglement

1. ALGEMEEN

 • 1.1   Dit reglement is vastgesteld als gevolg van artikel 9 van de statuten.
 • 1.2   De statuten en reglementen liggen voor elk lid ter inzage op het secretariaat.
 • 1.3   Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en de reglementen, evenals de bestuursbesluiten en de officiële berichten.
 • 1.4   Elke wijziging in dit reglement wordt door het bestuur, schriftelijk en/of per mail, ter kennis gebracht aan de leden.
 • 1.5   Een (email)adreswijziging dient door het lid z.s.m. aan de ledenadministratie schriftelijk en/of per mail te worden doorgegeven.

2. TOELATING / LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE

 • 2.1   Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 • 2.2 Het lidmaatschap wordt aangegaan door het inleveren van een ondertekend aanmeldingsformulier en een incassomachtiging bij het secretariaat.Bij minderjarigheid van het lid moet het formulier worden ondertekend door zijn/haar wettelijke
  vertegenwoordiger.
 • 2.3 Door lid te worden geeft men aan, de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en zich daaraan te zullen houden.
 • 2.4   Het lidmaatschap en de contributieplicht worden aangegaan voor de duur vanminimaal 1 seizoen of de resterende periode van het lopende seizoen.
 • 2.5   De contributie wordt, d.m.v. automatische incasso, in drie termijnen geïnd, in principe in de maanden september, november en januari. Indien het nummer van de bankrekening van het lid wijzigt dient hij/zij deze
  wijziging z.s.m. schriftelijk en/of per mail door te geven aan de ledenadministratie.
 • 2.6   Leden die zijn ingedeeld bij een team dat meer dan 1 x per week traint, zijn een jaarlijkse trainingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag wordt tegelijk met de tweede incassotermijn geïncasseerd.
 • 2.7   Gedurende een blessureperiode blijft het lid contributie verschuldigd. Het is daarom niet mogelijk incasso tussentijds te stoppen. Bij een blessure van meer dan een half jaar bestaat de mogelijkheid een gedeeltelijke
  restitutie van de contributie aan te vragen. Een dergelijk verzoek kan aan het eind van het seizoen worden ingediend bij de penningmeester. Het bedrag dat kan worden gerestitueerd is nooit meer dan 50% van het contributiebedrag.
  De bondscontributie blijft in ieder geval verschuldigd.
 • 2.8 Personen die geen lid zijn kunnen niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. In uitzonderingsgevallen en na voorafgaande toestemming namens het bestuur, kunnen introducés, na daartoe te zijn uitgenodigd, op eigen risico deelnemen
  aan een beperkt aantal (introductie)trainingen.
 • 2.9   Leden die op contractbasis een functie binnen de vereniging zijn aangegaan, kunnen niet tegelijkertijd een bestuursfunctie bekleden.

3. EINDE LIDMAATSCHAP

 • 3.1   Opzegging van het lidmaatschap dient, aan de ledenadministratie, schriftelijk en/of per mail, te geschieden vóór 1 mei.
 • 3.2   Wordt het lidmaatschap niet vóór 1 mei opgezegd dan blijft de plicht bestaan contributie te betalen voor het volgende seizoen.
 • 3.3   Wanneer de contributie niet tijdig wordt voldaan wordt men automatisch uitgesloten van alle trainingen en wedstrijden, waarbij de verplichting de gehele contributie te betalen onverkort gehandhaafd blijft.

4. RECHTEN

 • 4.1   Leden mogen gebruik maken van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging en deelnemen aan de door de vereniging te organiseren activiteiten. Dit gebruik en deze deelname vinden plaats volgens de bestaande
  of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en onder de voorwaarden die door het bestuur zijn of nog worden bepaald.

5. PLICHTEN

 • 5.1   Alle leden zijn zich ervan bewust dat het voor een goed functioneren van een vereniging noodzakelijk is dat leden niet alleen trainen en spelen, maar ook begeleidende werkzaamheden verrichten zoals coachen, jureren
  en het leiden van wedstrijden.
 • 5.2   De leden accepteren het dan ook bepaalde taken uit te moeten voeren naast het deelnemen aan wedstrijden en trainingen, zeker als zij daartoe door het bestuur (of namens het bestuur door een commissie of persoon)
  worden geroepen. Tegen leden die dit weigeren zal door het bestuur, of namens het bestuur, op gepaste wijze worden opgetreden. Eén en ander vindt zijn uitwerking in het “Scheidsrechters- en juryleden reglement”.
 • 5.3 Leden kunnen door het bestuur worden uitgenodigd deel te nemen aan de door de N.B.B. georganiseerde scheidsrechters-, trainers- en coachcursussen. Afhankelijk van de te volgen opleiding of cursus wordt vanwege het bestuur met het
  betreffende lid een overeenkomst opgesteld.
 • 5.4   Alle door de vereniging aan de leden ter beschikking gestelde materialen, zoals onder andere spelattributen en kleding, blijven te allen tijde eigendom van de vereniging. Op leden die deze materialen beschadigen,
  verduisteren of vervreemden zal de schade kunnen worden verhaald.
 • 5.5   Alle boetes, bijkomende kosten en schades, inclusief reiskosten en administratieve heffingen, veroorzaakt door handelen of nalaten van één of meerdere leden, apart dan wel gezamenlijk, zullen door het bestuur op
  de veroorzaker(s) kunnen worden verhaald.
 • 5.6   De vereniging kent zogenaamde “bankspelers”. Dit zijn spelers die als gewone speler ingeschreven staan bij een lager team en als “bankspeler” bij een hoger team. Dit veelal om hun ontwikkeling als speler te bevorderen.In
  die gevallen waarin wedstrijden van de beide teams, waar een lid “bankspeler” en “speler” is, samenvallen, bepaalt de T.C. de prioriteit
 • 5.7   In voorkomende gevallen, zoals genoemd onder punt 5.2, 5.4 en 5.5 van dit reglement heeft het bestuur de bevoegdheid passende maatregelen te treffen, in het uiterste geval ontzetting uit het lidmaatschap.Artikel
  35 boek 2 B.W. is onverkort van toepassing.
 • 5.8   Alle leden die deelnemen aan competitiewedstrijden, dienen in het bezit te zijn van en te spelen in de officiële clubkleding.
 • 5.9   Het bestuur bepaalt wat clubkleding is. Per team wordt in principe door de vereniging clubkleding verstrekt en wel na goedkeuring door het bestuur. Indien nodig dienen de leden, genoemd in artikel 5.8, de kleding
  zelf aan te schaffen. Leden die weigeren de clubkleding aan te schaffen of te dragen, kunnen worden geschorst.
 • 5.10   Aanschaf en verstrekken van clubkleding geschiedt onder verantwoordelijkheid van de technische commissie.

6. GROTE CLUB ACTIE

 • 6.1   De vereniging is sinds 2015 gestopt met deelname aan de Grote Club Actie

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1   De vereniging of het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades of kosten die het lid overkomt voor, tijdens of na het beoefenen van verenigingsactiviteiten. Ook het vervoer van en naar verenigingsactiviteiten
  geschiedt voor eigen risico van het lid.

8. SCHORSING

 • 8.1   Het bestuur is bevoegd leden te schorsen indien daartoe aanleiding bestaat.
 • 8.2   In deze periode heeft het lid geen recht om te trainen en wedstrijden te spelen. De verplichtingen als jureren, fluiten, het betalen van de contributie en het zich verweren in tuchtzaken of geschillen blijven bestaan.8.3   Van
  een schorsing wordt de geschorste en zijn/haar trainer, persoonlijk en/of schriftelijk (mail), op de hoogte gebracht. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de reden van de schorsing is.
 • 8.4   De geschorste kan tegen de schorsing schriftelijk en/of per mail in beroep gaan bij het bestuur.
 • 8.5 Als een lid door de bond wordt geschorst neemt de vereniging deze schorsing over. Uitspraken van de Tucht- en Geschillencommissie van de NBB zullen worden nageleefd.

9. COMMISSIES

 • 9.1   Waar nodig benoemt het bestuur commissies met specifieke taken.
 • 9.2   Commissies leggen verantwoording af aan het bestuur, m.u.v. de kascommissie.

10. ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 • 10.1 Er wordt minstens 1 x per jaar een algemene ledenvergadering gehouden en verder zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht.
 • 10.2 Conform het bepaalde in artikel 8 van de Statuten kunnen de leden het bestuur verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
 • 10.3 Op de algemene ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst bijgehouden.
 • 10.4 Conform artikel 7 van de Statuten wordt op de algemene ledenvergadering tevens de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

11. SPONSORING

 • 11.1   Het bestuur mag en kan overeenkomsten met sponsors aangaan en beëindigen.
 • 11.2   Afspraken met sponsors worden vastgelegd in contracten. In deze contracten worden de sponsortermijn, het sponsorbedrag, de betaaltermijn en eventueel verlangde tegenprestaties vastgelegd.
 • 11.3 Sponsors hebben geen toegang tot de algemene vergadering.

12. VERENIGINGSORGAAN

 • 12.1   De vereniging beschikt over een website, genaamd WWW.EBBC.NL.
 • 12.2   Het bestuur is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de website
 • 12.3   De Statuten, het huishoudelijk reglement en overige relevante verenigingsinformatie wordt door het bestuur op de website gepubliceerd.
 • 12.4   Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de relevantie informatie op de website.

13. WIJZIGINGEN

 • 13.1 Het bestuur mag en kan wijzigingen in het huishoudelijk reglement voorstellen.
 • 13.2 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht in een algemene vergadering met een meerderheid van stemmen.
 • 13.3 Wijzigingsvoorstellen worden uiterlijk een week voor de algemene vergadering op de website gepubliceerd
 • 13.4 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn van kracht vanaf het moment dat op de algemene vergadering de wijziging wordt goedgekeurd.

 

14. SLOTBEPALINGEN

 • 14.1   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 • 14.2   Bij een meningsverschil over hoe een bepaald artikel begrepen en/of uitgelegd moet worden, beslist het bestuur.
 • 14.3   Van de leden wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de gedragscode van de NBB. Voor de inhoud van deze gedragscode wordt verwezen naar de website van de NBB.

Aangepast en goedgekeurd op de ALV d.d. 22 mei 2012.