Scheidsrechters- en Juryreglement

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart 1992 zijn voorstellen aangenomen over maatregelen m.b.t. scheidsrechters en juryleden voor de kern- en rayoncompetitie (in principe die wedstrijden die door leden van onze vereniging gefloten of getafeld moeten worden in de hal waarin de thuiswedstrijden worden gespeeld). Deze voorstellen hebben geleid tot dit scheidsrechters- en juryledenreglement.

  1. Personen die als scheidsrechter of jurylid zijn aangewezen, maar op dat tijdstip verhinderd zijn, dienen te allen tijde zelf voor een vervanger te zorgen. Zij zijn verplicht de naam van hun vervanger door te geven aan degene die de scheidsrechters en juryleden aanwijst, via
  2. Personen die, als scheidsrechter of jurylid niet voor een vervanger zorgen en op het aangewezen tijdstip hun plicht verzaken, worden bestraft met een geldboete. Bij een tweede en derde verzuim krijgt men een geldboete én een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd(en). Alle bijkomende kosten, zoals boetes van de Bond, reiskosten van de teams en zaalhuur, zullen daarbij voor zijn/haar rekening komen.
  3. Boetes dienen te worden betaald aan de penningmeester, voordat de geschorste speler weer speelgerechtigd is. Bij herhaling kan het lid door het bestuur voor alle wedstrijden en trainingen worden geschorst en zelfs worden geroyeerd. Daarnaast zal het lid worden bestraft in overeenstemming met dit reglement en de boetes en bijkomende kosten moeten dragen, die door de Bond eventueel worden opgelegd als gevolg van het niet opkomen.
  4. Leden die als scheidsrechter of jurylid verzuimen en al dan niet voor vervanging zorgen, dienen rekening te houden met de toewijzing van een vervangende wedstrijd.
  5. De STBC is namens het bestuur bevoegd in eerste instantie op te treden tegen personen die niet voldoen aan hun verplichtingen als scheidsrechter of jurylid.
  6. De praktische uitwerking van dit reglement (handleiding) is te lezen op de website www.ebbc.nl/stbc/. Deze handleiding kan elk nieuw seizoen worden aangepast.
  7. Toekomstige regelgeving welke door de N.B.B. wordt voorgeschreven en/of ingevoerd en betrekking heeft op enig onderdeel in dit reglement, wordt geacht deel uit te maken van en als zodanig opgenomen in dit reglement.

Dit reglement is laatstelijk gewijzigd en aangenomen op de ALV van 22 mei 2012.